Zgłoś projekt

Sprawdź jak możesz zgłosić projekt

Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Starogardzie Gdańskim.

Każdemu z czterech Rejonów miasta zostaje przypisana taka sama kwota, to jest 200.000,00 zł. Na Projekt ogólnomiejski przypisuje się kwotę 140.000,00 zł.

Wyślij wniosek

Aby zaznaczyć wiele elementów, przytrzymaj klawisz Ctrl w trakcie ich wybierania

Podpisany wniosek należy przesłać elektronicznie lub doręczyć osobiście w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w godzinach pracy.

Pobierz formularz

Pobierz formularz w wersji DOC

Pobierz formularz w wersji PDF

Zgłaszanie projektów (wyciąg z REGULAMINU)

§ 5. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa Wnioskodawca.
2. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłoszeniowym.
3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Formularz, o którym mowa wyżej udostępnia się na stronach internetowych Urzędu.
§ 6. 1. Projekt rejonowy musi dotyczyć Rejonu miasta, w którym zamieszkuje Wnioskodawca.
2. Projekt rejonowy zgłoszony przez Wnioskodawcę, którego miejsce przewidywanej realizacji znajduje się na granicy dwóch lub więcej Rejonów miasta, zostanie przyporządkowany zgodnie z adresem zamieszkania zgłaszającego projekt.
3. Wnioskodawca może przedłożyć propozycję jednego Projektu rejonowego i jednego Projektu ogólnomiejskiego, do których dołącza się listy poparcia - do każdego projektu osobno.
4. Lista poparcia projektów powinna zawierać podpisy minimum 15 Popierających zamieszkałych w Gminie.
5. Wnioskodawca nie może być jednocześnie osobą popierającą swój projekt.
6. W sytuacji złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego projektu tego samego rodzaju, zostanie on wezwany do wyboru jednego z nich.