Wszystko
o Budżecie

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dot. przetwarzania danych osobowych biorących udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Dane kontaktowe: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,

e-mail: ratusz@um.starogard.pl,

tel. 58-530-6006

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez:

1) e-mail: iod@um.starogard.pl;

2) tel. 58-530-6055;

3) pisemnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w glosowaniu nad budżetem obywatelskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański nr VII/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2020 i zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr 278/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Wyborczego do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2020 oraz ustalenia regulaminu głosowania nad Budżetem Obywatelskim Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od czasu zakończenia głosowania. Po tym terminie zostaną usunięte.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VIII. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych wzięciem udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.