Wszystko
o Budżecie

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w głosowaniu

nad Budżetem Obywatelski m Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Dane kontaktowe: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,

e-mail: ratusz@um.starogard.pl,

tel. 58-530-6006

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez:

1) e-mail: iod@um.starogard.pl;

2) tel. +48-570-677-222;

3) pisemnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

IV. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do 14 dni po zakończeniu budżetu obywatelskiego w danym roku czyli do ogłoszenia wyników głosowania.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania danych,

3) ograniczenia przetwarzania danych,

4) wniesienia sprzeciwu.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych z wzięciem przez Państwa udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.