Wszystko
o Budżecie

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dot. przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem procedury naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Dane kontaktowe: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,

e-mail: ratusz@um.starogard.pl,

tel. 58-530-6006

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez:

1) e-mail: iod@um.starogard.pl;

2) tel. +48-570-677-222;

3) pisemnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

IV. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej,
a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe przetwarzane w celu określonym w pkt. III przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną A – tj. wieczyście. Jako materiały archiwalne najpierw będą przechowywane w naszym archiwum zakładowym, a następnie zostaną przekazane do archiwum państwowego.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VIII. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych z przeprowadzeniem procedury naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.