Wszystko
o Budżecie

Zasady ogólne

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2023 Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w „Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański”, użyto określenia:

1) Gmina - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Starogard Gdański;

2) Prezydent - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Starogard Gdański;

3) Zespół – należy przez to rozumieć Zespół do spraw opiniowania Projektów powołany przez Prezydenta w drodze zarządzenia;

4) Zespół Wyborczy – należy przez to rozumieć Zespół Wyborczy Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta w drodze zarządzenia;

5) Urząd - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Starogard Gdański;

6) Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy;

7) Budżet Obywatelski - to środki finansowe z budżetu Gminy na realizację propozycji zgłaszanych przez mieszkańców miasta i przyjętych do realizacji przez wybór projektów o zasięgu lokalnym;

8) Projekt Inwestycyjny - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie kompleksowe, ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy, obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego, którego realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)1) 1);

9) Projekt Inwestycyjny Instytucjonalny - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie kompleksowe, ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy, obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego, którego realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, realizowane przez jednostkę budżetową, zakład budżetowy, instytucję oświatową lub inną jednostkę miejską;

10) Wnioskodawca – mieszkaniec Gminy, który składa formularz zgłoszeniowy propozycji Projektu inwestycyjnego Budżetu Obywatelskiego;

11) Popierający – mieszkaniec Gminy, który składa podpis na liście poparcia projektu;

12) Głosujący - mieszkaniec Gminy.

§ 2. 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych Gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie można zgłaszać projektów zawierających wyłącznie dokumentację techniczną. Wyłączone z głosowania są również projekty, które przewidziane są do sfinansowania przez Gminę z innych źródeł.

3. Na realizację Projektów Inwestycyjnych przypisana została ogólna kwota 690.000 złotych.

4. Na realizację Projektów Inwestycyjnych Instytucjonalnych przypisana została ogólna kwota 230.000 złotych.

5. Na jeden projekt przypisuje się kwotę nie większą niż 230.000 złotych.

6. Na rezerwę Budżetu Obywatelskiego w celu ewentualnego zwiększenia kwoty na Projekty po postępowaniu przetargowym przypisuje się kwotę 20.000 złotych.

§ 3. Zgłoszone projekty powinny uwzględniać - o ile jest możliwe - uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

§ 4. 1. Prezydent określa harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego.

2. Harmonogram realizacji działań w szczególności określa terminy:

1) spotkań z mieszkańcami;

2) zgłaszania projektów;

3) uzupełniania projektów;

4) wydania opinii przez Zespół;

5) publikacji wstępnej listy projektów;

6) publikacji ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie;

7) głosowania mieszkańców;

8) publikacji wyników głosowania.

Rozdział II.
Spotkania z mieszkańcami

§ 5. 1. W celu przedstawienia idei Budżetu Obywatelskiego, jego Regulaminu, harmonogramu działań oraz zasad zgłaszania i opiniowania projektów, Prezydent zorganizuje spotkania z mieszkańcami.

2. Terminy i miejsca spotkań podane zostaną na stronach internetowych Urzędu.

Rozdział III.
Zgłaszanie projektów

§ 6. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa Wnioskodawca.

2. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłoszeniowym.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Formularz, o którym mowa wyżej udostępnia się na stronach internetowych Urzędu.

§ 7. 1. Wnioskodawca może przedłożyć propozycję jednego Projektu inwestycyjnego do którego dołącza listę poparcia.

2. Lista poparcia projektu powinna zawierać podpisy minimum 10 Popierających zamieszkałych w Gminie.

3. Wnioskodawca nie może być jednocześnie osobą popierającą swój projekt.

4. W sytuacji złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego projektu, zostanie on wezwany do wyboru jednego z nich.

Rozdział IV.
Opiniowanie zgłoszonych projektów

§ 8. 1. Zgłoszone propozycje projektów podlegają zaopiniowaniu przez Zespół w zakresie:

1) charakteru zgłoszonego projektu;

2) możliwości realizacji projektu;

3) stanu formalno-prawnego;

4) szacunkowego kosztu realizacji.

2. Szczegółowy zakres prac Zespołu określi Prezydent w drodze Zarządzenia.

3. Zespół po rozpatrzeniu wszystkich projektów przekazuje swoją opinię Prezydentowi. Propozycja odrzucenia projektu wymaga uzasadnienia.

4. Ostateczna decyzja o skierowaniu projektów do głosowania należy do Prezydenta.

5. Prezydent podejmując ostateczną decyzję o poddaniu pod głosowanie projektów zaopiniowanych przez Zespół podaje ją do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu.

6. Każdy projekt poddany pod głosowanie otrzyma indywidualny numer nadany w drodze losowania.

7. O negatywnej decyzji w sprawie skierowania do głosowania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie, wraz z uzasadnieniem.

§ 9. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

1) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;

2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitem finansowym wskazanym w § 2 ust. 4 regulaminu;

3) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Gminie planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

5) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Gminy;

6) które zakładają realizację jedynie części zadania - wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt;

7) które wymagają podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, chyba że na realizację takiego zadania została już podjęta taka uchwała.

Rozdział V.
Uzupełnianie projektów

§ 10. 1. Dopuszcza się możliwość poprawiania przez Wnioskodawcę zweryfikowanych pozytywnie projektów przez Zespół poprzez uzupełnienie informacji.

2. Dokonując uzupełnień o których mowa w ust. 1 Wnioskodawca musi dostosować tytuł projektu, streszczenie projektu oraz opis zadania do wprowadzonych zmian.

3. Przy stwierdzeniu niedoszacowania projektu lub nieokreślenia zakresu rzeczowego, Zespół wzywa Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących kosztorysu lub sprecyzowania zakresu rzeczowego.

4. Uzupełnienie wniosku następuje na wezwanie w formie elektronicznej lub papierowej.

5. Uzupełnienie wniosku odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej.

6. Uzupełnienie wniosku musi nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

§ 11. 1. Zespół publikuje na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wstępną listę projektów wraz z krótkim opisem w celu weryfikacji i ewentualnego porozumienia się Wnioskodawców.

2. Jeżeli kilku Wnioskodawców złoży swoje projekty na taki sam lub podobny zakres inwestycji, dopuszcza się możliwość wycofania projektu przez Wnioskodawców.

3. Dopuszcza się również wycofanie projektu przez Wnioskodawcę w każdym momencie do dnia przeprowadzenia głosowania.

4. W celu wycofania projektu, Wnioskodawca przekazuje stosowne oświadczenie.

§ 12. 1. W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

2. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 11.

3. Prezydent niezwłocznie organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem Wnioskodawcy lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej oraz członków Zespołu. Nieobecność wnioskodawcy lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej nie wstrzymuje rozpatrywania protestu.

4. Spotkanie, o którym mowa w ust. 3 jest otwarte dla publiczności.

5. Prezydent, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym i opinią Zespołu, rozpatruje wniesiony protest. Rozpatrzenie protestu jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania.

6. W przypadku uznania protestu za zasadny, złożony projekt proceduje się dalej z zachowaniem przepisów wskazanych w tym zakresie.

7. W przypadku uznania protestu za niezasadny, złożony projekt pozostawia się bez dalszego procedowania.

Rozdział VI.
Wybór projektów

§ 13. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim.

2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej.

3. Dopuszcza się możliwość organizacji na terenie Gminy punktów do głosowania.

4. Osoba głosująca podaje swoje dane:

1) numer PESEL;

2) imię matki.

§ 14. 1. Głosowanie trwa nie krócej niż 10 dni.

2. Termin głosowania zostanie podany w harmonogramie realizacji działań.

3. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz.

4. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Zespół Wyborczy.

§ 15. 1. Mieszkańcy Starogardu dokonują wyboru jednego projektu.

2. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych przez Głosujących na każdy z projektów.

3. Projekty, które w głosowaniu uzyskały w kolejności największą liczbę głosów uznaje się za projekty zwycięskie do chwili wyczerpania środków z puli 920.000 złotych przeznaczonych na ich realizację.

4. Informację o wynikach głosowania Prezydent publikuje na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej.

Rozdział VII.
Ujęcie projektów Budżetu Obywatelskiego

w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy

§ 16. 1. Projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów umieszcza się w projekcie budżetu Gminy.

2. Niewykorzystane środki finansowe na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w danym roku kalendarzowym pozostają w budżecie Gminy.

3. Ewentualne oszczędności po przeprowadzeniu przetargu mogą zostać przeznaczone na rozszerzenie zakresu inwestycji, której dotyczą.

4. Realizacją projektów, o których mowa ust. 1 zajmują się właściwe komórki organizacyjne Urzędu.

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf

wniosek

Uzasadnienie

Uchwała reguluje zasady i tryb procesu wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023, który został określony w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę zgłaszania propozycji i wyboru projektów o zasięgu lokalnym do objęcia finansowaniem z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański przez mieszkańców miasta. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych gminy, zlokalizowane na nieruchomościach gminy, które będą możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

1) 1) T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1986 oraz z 2022 r. poz. 88.