Wszystko
o Budżecie

Zasady ogólne

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w „Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański”, użyto

określenia:

 1. Gmina - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Starogard Gdański;

 2. Prezydent - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Starogard Gdański;

 3. Zespół – należy przez to rozumieć Zespół do spraw opiniowania Projektów;

 4. Zespół Wyborczy – należy przez to rozumieć Zespół Wyborczy Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański w drodze zarządzenia;

 5. Urząd - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Starogard Gdański;

 6. Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański;

 7. Budżet Obywatelski - to środki finansowe z Budżetu Gminy na realizację propozycji zgłaszanych przez mieszkańców miasta i przyjętych do realizacji przez wybór projektów o zasięgu lokalnym;

 8. Projekt Inwestycyjny - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie kompleksowe, ogólnodostępne dla mieszkańców miasta, obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego, którego realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

 9. Projekt społeczny – projekt, który będzie służył potrzebom całej społeczności Gminy;

 10. Wnioskodawca – mieszkaniec Gminy Miejskiej Starogard Gdański, który składa formularz zgłoszeniowy propozycji Projektu inwestycyjnego lub społecznego do Budżetu Obywatelskiego;

 11. Popierający – mieszkaniec Gminy Miejskiej Starogard Gdański powyżej 16 roku życia, który składa podpis na liście poparcia projektu;

 12. Głosujący - mieszkaniec Gminy Miejskiej Starogard Gdański powyżej 16 roku życia.

 

§ 2. 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych Gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Projekty inwestycyjne finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Zastrzeżenie ust. 2 nie dotyczy Projektów społecznych.

4. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie można zgłaszać projektów zawierających wyłącznie dokumentację techniczną. Wyłączone z głosowania są również projekty, które przewidziane są do sfinansowania przez Gminę z innych źródeł.

5. Na realizację projektów inwestycyjnych i społecznych przypisana została ogólna kwota 930.000 złotych.

6. Na projekt inwestycyjny przypisuje się kwotę 210.000 złotych.

7. Na projekt społeczny przypisuje się kwotę 30.000 złotych.

8. Na rezerwę Budżetu Obywatelskiego w celu ewentualnego zwiększenia kwoty na Projekt Inwestycyjny po postępowaniu przetargowym przypisuje się kwotę 10.000 złotych.

§ 3. 1. Prezydent określa harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego.

2. Harmonogram realizacji działań w szczególności określa terminy:

 1. spotkań z mieszkańcami;

 2. zgłaszania projektów;

 3. uzupełniania projektów;

 4. wydania opinii przez Zespół;

 5. publikacji wstępnej listy projektów;

 6. publikacji ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie;

 7. głosowania mieszkańców;

 8. publikacji wyników głosowania.

Rozdział II.

Spotkania z mieszkańcami

§ 4. 1. W celu przedstawienia idei Budżetu Obywatelskiego, jego Regulaminu, harmonogramu działań oraz zasad zgłaszania i opiniowania projektów, Prezydent zorganizuje spotkania z mieszkańcami.

2. Terminy i miejsca spotkań podane zostaną na stronach internetowych Urzędu.

Rozdział III.

Zgłaszanie projektów

§ 5. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa Wnioskodawca.

2. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłoszeniowym.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Formularz, o którym mowa wyżej udostępnia się na stronach internetowych Urzędu.

§ 6. 1. Wnioskodawca może przedłożyć propozycję jednego Projektu inwestycyjnego i jednego Projektu społecznego, do których dołącza się listy poparcia - do każdego projektu osobno.

4. Lista poparcia projektów powinna zawierać podpisy minimum 15 Popierających zamieszkałych w Gminie.

5. Wnioskodawca nie może być jednocześnie osobą popierającą swój projekt.

6. W sytuacji złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego projektu tego samego rodzaju, zostanie on wezwany do wyboru jednego z nich.

Rozdział IV.

Opiniowanie zgłoszonych projektów

§ 7. 1. Zgłoszone propozycje projektów podlegają zaopiniowaniu przez Zespół w zakresie:

 1. charakteru zgłoszonego projektu;

 2. możliwości realizacji projektu;

 3. stanu formalno-prawnego;

 4. szacunkowego kosztu realizacji.

2. Szczegółowy zakres prac Zespołu określi Prezydent w drodze Zarządzenia.

3. Zespół po rozpatrzeniu wszystkich projektów przekazuje swoją opinię Prezydentowi. Propozycja odrzucenia projektu wymaga uzasadnienia.

4. Ostateczna decyzja o skierowaniu projektów do głosowania należy do Prezydenta.

5. Prezydent podejmując ostateczną decyzję o poddaniu pod głosowanie projektów zaopiniowanych przez Zespół podaje ją do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu.

6. Każdy projekt poddany pod głosowanie otrzyma indywidualny numer nadany w drodze losowania.

7. O negatywnej decyzji w sprawie skierowania do głosowania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie, wraz z uzasadnieniem.

Rozdział V.

Uzupełnianie projektów

§ 8. 1. Dopuszcza się możliwość poprawiania przez Wnioskodawcę zweryfikowanych pozytywnie projektów przez Zespół poprzez uzupełnienie informacji, z wyłączeniem następujących błędów:

 1. miejsce realizacji Projektu nie znajduje się na terenie Gminy.

2. Przy stwierdzeniu niedoszacowania projektu lub nieokreślenia zakresu rzeczowego, Zespół wzywa Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących kosztorysu lub sprecyzowania zakresu rzeczowego.

3. Uzupełnienie wniosku następuje na wezwanie telefoniczne lub mailowe.

4. Uzupełnienie wniosku odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej.

5. Uzupełnienie wniosku musi nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.

§ 9. 1. Zespół publikuje na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wstępną listę projektów wraz z krótkim opisem w celu weryfikacji i ewentualnego porozumienia się Wnioskodawców.

2. Jeżeli kilku Wnioskodawców złoży swoje projekty na taki sam lub podobny zakres inwestycji, dopuszcza się możliwość wycofania projektu przez Wnioskodawców.

3. Dopuszcza się również wycofanie projektu przez Wnioskodawcę w każdym momencie do dnia przeprowadzenia głosowania.

4. W celu wycofania projektu, Wnioskodawca przekazuje stosowne oświadczenie.

Rozdział VI.

Wybór projektów

 

§ 10. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym, tajnym.

2. Na kartach do głosowania mieszkańcy Starogardu, którzy ukończyli 16 rok życia, dokonują wyboru maksymalnie dwóch projektów po jednym z puli projektów inwestycyjnych i społecznych.

3. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

§ 11. 1. Termin głosowania zostanie podany w harmonogramie realizacji działań.

2. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Zespół Wyborczy.

§ 12. 1. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych przez

Głosujących na każdy z projektów.

2. Projekty, które w głosowaniu uzyskały w kolejności największą liczbę głosów uznaje się za projekty zwycięskie do chwili wyczerpania środków z puli 930.000 złotych przeznaczonych na ich realizację.

3. Informację o wynikach głosowania Prezydent publikuje na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej.

Rozdział VII. Ujęcie projektów Budżetu Obywatelskiego

w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy

 

§ 13. 1. Projekty inwestycyjne oraz Projekty społeczne, które uzyskały największą liczbę głosów umieszcza się w projekcie budżetu Gminy.

2. Niewykorzystane środki finansowe na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w danym roku kalendarzowym pozostają w budżecie Gminy.

3. Ewentualne oszczędności po przeprowadzeniu przetargu mogą zostać przeznaczone na rozszerzenie zakresu inwestycji, której dotyczą.

4. Realizacją projektów, o których mowa ust. 1 zajmują się właściwe komórki organizacyjne Urzędu.