powrót

Zgłaszanie projektów

§ 6. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa Wnioskodawca.

  1. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  2. Formularz, o którym mowa wyżej udostępnia się na stronach internetowych Urzędu oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu, ul. Gdańska 6 (Biuro Obsługi Klienta).

  3. Wnioskodawca jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania w formularzu zgłoszeniowym rodzaju projektu, który zgłasza do finansowania z Budżetu Obywatelskiego poprzez zakreślenie odpowiedniej rubryki w pkt 3 formularza znakiem „X”.

§ 7. 1. Projekt rejonowy musi dotyczyć Rejonu miasta, w którym zamieszkuje Wnioskodawca.

  1. Projekt rejonowy zgłoszony przez Wnioskodawcę, którego miejsce przewidywanej realizacji znajduje się na granicy dwóch lub więcej Rejonów miasta, zostanie przyporządkowany zgodnie z adresem zamieszkania zgłaszającego projekt.

  2. Wnioskodawca może przedłożyć propozycję jednego Projektu rejonowego i jednego Projektu ogólnomiejskiego, do których dołącza się listy poparcia - do każdego projektu osobno.

  3. Lista poparcia projektów powinna zawierać podpisy minimum 15 Popierających zamieszkałych w Gminie.

  4. Wnioskodawca nie może być jednocześnie osobą popierającą swój projekt.

  5. W sytuacji złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego projektu tego samego rodzaju, zostanie on wezwany do wyboru jednego z nich.

§ 8. 1. Wypełniony formularz zgłoszenia projektu składa się w wersji pisemnej
w terminie wyznaczonym przez Prezydenta w harmonogramie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, ul. Gdańska 6. Formularz składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”.

2. Każdy projekt, który uzyska akceptację Zespołu otrzyma indywidualny numer nadany w drodze losowania.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy w wersji DOC